Salgs- & Leveringsbetingelser

  1. Generelt.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Genisys Dørkommunikation (herefter ”Genisys”) til (herefter ”Køber”) . Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.
Købers evt. generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette gælder uanset hvornår disse måtte fremkomme.

  1. Priser.

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et af Genisys afgivet skriftligt tilbud specifikt omfatter fast pris gældende på leveringstidspunktet. Genisys’ priser er baseret på løn- og materialeomkostninger samt valutaforhold, der er gældende på tidspunktet fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om fast pris er aftalt, er Genisys derfor berettiget til at forhøje sådanne faste priser, hvis fornævnte forhold bevirker, at Genisys’ omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %. Alle af Genisys opgivne priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, eksklusive moms, skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varer af den pågældende art. Såfremt emballage, udover sædvanlig emballering, er nødvendig, betales udgifter hertil af Køber. Alle tilbud, estimater priser og tidsangivelser er, med mindre andet er konkret, skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

  1. Levering.

Leveringstiden fastsættes af Genisys, i overensstemmelse med de af Genisys kendte forhold, der foreligger på bestillingstidspunktet. Køber kan ikke udøve nogle beføjelser overfor Genisys, såfremt en leverance er forsinket. Genisys forpligter sig til altid at holde Køber informeret om leveringstidspunkt og evt. forsinkelser.
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer Ex Works Genisys, jf. Incoterms 2010. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den har forladt Genisys. Med mindre andet konkret aftales overlades valg af transportmidler og –veje til Genisys altid dog fortsat for kundens regning og risiko. Genisys bestræber sig på at vælge den mest fordelagtige transport. Forsendelser værdiforsikres af Genisys for Købers regning efter nærmere aftale. Leverede varer tages ikke retur med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt konkret, skriftlig aftale er indgået om returnering af leveret vare, skal sådanne returvarer returneres i originalemballage og vedlægges kopi af faktura. Køber afholder alle udgifter til returnering. Eventuelt beskadigede varer krediteres ikke.

  1. Mangler, reklamation og ansvar for mangler.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager Genisys sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare, eller at afhjælpe manglen, eller at kreditere Køber varens pris, eller at yde Køber afslag i prisen. Køber afholder alle udgifter i forbindelse med returnering af varen til Genisys. Såfremt Genisys tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af manglen, er Køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Genisys er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning. Såfremt Genisys tilbyder ombytning af varen skal hele varen returneres og ikke kun evt. en eller flere defekte del/dele. Desuden er det en forudsætning for ombytning, at varens fabrikationsnummer eller produktionsdato kan verificeres og kopi af faktura eller følgeseddel fremsendes af Køber til Genisys. Såfremt Genisys tilbyder ombytning og Køber ikke fremkommer med sådan fornøden dokumentation, anses Genisys’ udbedringsansvar for opfyldt. Køber skal ved varens ankomst til Køber foretage sædvanlig og fornøden undersøgelse af varen. Hvis Køber ønsker at påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget, give Genisys skriftlig meddelelse herom med beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Genisys yder 24 måneders garanti fra levering på leverede produkter. Genisys påtager sig intet ansvar for, om leverede varer egner sig til det af kunden påtænkte formål. Genisys hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montering, eller i øvrigt forsømmelser hos andre end Genisys. Genisys hæfter desuden ikke for defekter eller fejl, der måtte opstå som følge af sædvanligt slid. Genisys’ ansvar er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares værdi.

  1. Betaling og ejendomsforbehold.

Betalingsbetingelserne er fakturadato +30 dage. Såfremt Køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Genisys sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Genisys ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra Køber betragtes som væsentlig misligholdelse. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Køber rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Genisys i hænde. Ved forsinket betaling er Genisys berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 950,- til dækning af omkostninger i forbindelse med den manglende betaling. Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Genisys. Genisys forbeholder sig altid ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

  1. Produktansvar.

Genisys er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade. For personskade er Genisys kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Genisys. Genisys er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt. I det omfang Genisys bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Genisys skadesløs i samme omfang, som Genisys’ ansvar er begrænset efter de ovenfor anførte bestemmelser.

  1. Forsikring.

Køber tegner og betaler sædvanlig bygningsforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Genisys skal medtages som sikret på forsikringspolicen. På Genisys’ anmodning skal eventuelle underentreprenører ligeledes medtages. Forsikringen skal omfatte alt arbejde på den bygning eller det anlæg, købsaftalen vedrører.

  1. Force Majeure.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out’er, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- /eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som parterne ikke har indflydelse på. I disse tilfælde er Genisys berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

  1. Overdragelighed.

Genisys er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til tredjemand. Køber er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser til i henhold til nærværende vilkår efter Genisys’ forudgående, skriftlige samtykke. Sådant samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

  1. Lov og værneting.

Enhver retstvist mellem parterne i forbindelse med aftalen skal afgøres efter dansk ret. Københavns Byret er vedtaget som værneting i første instans, medmindre Genisys vælger at anlægge sag ved Købers værneting.

Loading...